• Waktu Operasi: 9:00 AM – 6:00 PM
1. Pengenalan
Selamat datang ke Gerbang Pembayaran edxaPay!

Terma Perkhidmatan ini ("Syarat", "Syarat Perkhidmatan") mengawal penggunaan laman web kami yang terletak di edxapay.com (bersama atau secara individu "Perkhidmatan") yang dikendalikan oleh EDXAPAY SDN BHD.

Dasar Privasi kami juga mengawal penggunaan Perkhidmatan kami oleh anda dan menerangkan bagaimana kami mengumpulkan, melindungi, dan mendedahkan maklumat yang terhasil daripada penggunaan laman web kami oleh anda.

Perjanjian anda dengan kami termasuk Terma ini dan Dasar Privasi kami ("Perjanjian"). Anda mengakui bahawa anda telah membaca dan memahami Perjanjian dan bersetuju untuk terikat dengannya.

Jika anda tidak bersetuju dengan (atau tidak dapat mematuhi) Perjanjian, maka anda tidak boleh menggunakan Perkhidmatan, tetapi sila beritahu kami dengan menghantar e-mel di [email protected] supaya kami boleh cuba mencari penyelesaian. Terma ini terpakai kepada semua pelawat, pengguna dan orang lain yang ingin mengakses atau menggunakan Perkhidmatan.

2. Komunikasi
Dengan menggunakan Perkhidmatan kami, anda bersetuju untuk melanggan surat berita, bahan pemasaran atau promosi dan maklumat lain yang mungkin kami hantar. Walau bagaimanapun, anda boleh memilih untuk tidak menerima mana-mana, atau semua, komunikasi ini daripada kami dengan mengikuti pautan berhenti melanggan atau dengan menghantar e-mel di [email protected]

3. Pembelian
Sekiranya anda ingin membeli produk atau perkhidmatan yang disediakan melalui Perkhidmatan ("Pembelian"), anda mungkin diminta untuk memberikan maklumat tertentu yang berkaitan dengan Pembelian anda termasuk tetapi tidak terhad kepada, nombor kad kredit atau debit anda, tarikh tamat kad anda, alamat pengebilan anda, dan maklumat penghantaran anda.

Anda mewakili dan menjamin bahawa: (i) anda mempunyai hak untuk menggunakan mana-mana kad atau kaedah pembayaran lain yang berkaitan dengan mana-mana Pembelian; dan bahawa (ii) maklumat yang anda berikan kepada kami adalah benar, tepat, dan lengkap.

Kami mungkin menggunakan perkhidmatan pihak ketiga untuk tujuan memudahkan pembayaran dan penyelesaian Pembelian. Dengan menyerahkan maklumat anda, anda memberi kami hak untuk memberikan maklumat kepada pihak ketiga ini tertakluk kepada Dasar Privasi kami.

Kami berhak untuk menolak atau membatalkan pesanan anda pada bila-bila masa atas sebab-sebab termasuk tetapi tidak terhad kepada: ketersediaan produk atau perkhidmatan, kesilapan dalam perihalan atau harga produk atau perkhidmatan, kesilapan dalam pesanan anda atau sebab-sebab lain.

Kami berhak untuk menolak atau membatalkan pesanan anda jika penipuan atau transaksi yang tidak dibenarkan atau menyalahi undang-undang disyaki.

4. Peraduan, Cabutan Bertuah & Promosi
Sebarang peraduan, cabutan bertuah, atau promosi lain (secara kolektif, "Promosi") yang disediakan melalui Perkhidmatan mungkin dikawal oleh peraturan yang berasingan daripada Terma Perkhidmatan ini. Jika anda mengambil bahagian dalam mana-mana Promosi, sila semak peraturan yang berkenaan dan juga Dasar Privasi kami. Jika peraturan untuk Promosi bercanggah dengan Terma Perkhidmatan ini, peraturan Promosi akan terpakai.

5. Kandungan
Kandungan yang terdapat pada atau melalui Perkhidmatan ini adalah hak milik edxaPay atau digunakan dengan kebenaran. Anda tidak boleh mengedarkan, mengubah suai, menghantar, menggunakan semula, memuat turun, menyiarkan semula, menyalin, atau menggunakan Kandungan tersebut, sama ada secara keseluruhan atau sebahagian, untuk tujuan komersial atau untuk keuntungan peribadi, tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada kami.

6. Kegunaan yang Dilarang
Anda boleh menggunakan Perkhidmatan hanya untuk tujuan yang sah dan mengikut Terma. Anda bersetuju untuk tidak menggunakan Perkhidmatan:

0.1. Dalam apa-apa cara yang melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan kebangsaan atau antarabangsa yang berkenaan.

0.2. Untuk tujuan mengeksploitasi, merosakkan, atau cuba mengeksploitasi atau membahayakan kanak-kanak di bawah umur dengan cara apa pun dengan mendedahkan mereka kepada kandungan yang tidak sesuai atau sebaliknya.

0.3. Untuk menghantar, atau mendapatkan penghantaran, apa-apa bahan pengiklanan atau promosi, termasuk apa-apa "mel sampah", "surat berantai," "spam," atau apa-apa permintaan lain yang serupa.

0.4. Untuk menyamar atau cuba menyamar sebagai Syarikat, pekerja Syarikat, pengguna lain, atau mana-mana orang atau entiti lain.

0.5. Dalam apa-apa cara yang melanggar hak orang lain, atau dalam apa jua cara adalah haram, mengancam, penipuan, atau berbahaya, atau berkaitan dengan apa-apa tujuan atau aktiviti yang menyalahi undang-undang, menyalahi undang-undang, penipuan, atau berbahaya.

0.6. Untuk terlibat dalam apa-apa kelakuan lain yang menyekat atau menghalang penggunaan atau keseronokan Perkhidmatan sesiapa sahaja, atau yang, seperti yang ditentukan oleh kami, boleh membahayakan, atau menyinggung perasaan Syarikat atau pengguna Perkhidmatan atau mendedahkan mereka kepada liabiliti.

Di samping itu, anda bersetuju untuk tidak:
0.1. Mengunakan Perkhidmatan ini dalam apa jua cara yang boleh melumpuhkan, membebankan, merosakkan, atau menjejaskan Perkhidmatan atau mengganggu penggunaan Perkhidmatan oleh mana-mana pihak lain, termasuk keupayaan mereka untuk terlibat dalam aktiviti masa nyata melalui Perkhidmatan.

0.2. Mengunakan mana-mana robot, labah-labah, atau peranti automatik lain, proses, atau cara untuk mengakses Perkhidmatan untuk sebarang tujuan, termasuk memantau atau menyalin mana-mana bahan di Perkhidmatan.

0.3. Mengunakan sebarang proses manual untuk memantau atau menyalin mana-mana bahan di Perkhidmatan atau untuk tujuan lain yang tidak dibenarkan tanpa kebenaran kami terlebih dahulu.

0.4. Mengunakan mana-mana peranti, perisian, atau rutin yang mengganggu kerja Perkhidmatan kami.

0.5. Memperkenalkan sebarang virus, kuda trojan, cacing, bom logik, atau bahan lain yang berniat jahat atau berbahaya dari segi teknologi.

0.6. Cubaan untuk mendapatkan akses yang tidak dibenarkan, mengganggu, merosakkan, atau mengganggu mana-mana bahagian Perkhidmatan kami, server di mana Perkhidmatan kami disimpan, atau mana-mana server, komputer, atau pangkalan data yang disambungkan ke Perkhidmatan.

0.7. Mengambil apa-apa tindakan yang boleh merosakkan atau memalsukan penarafan Syarikat.

0.8. Ataupun cuba mengganggu kerja Perkhidmatan kami

7. Analitis
Kami mungkin menggunakan Perkhidmatan pihak ketiga untuk memantau dan menganalisis penggunaan Perkhidmatan kami.

8. Harta Intelek
Perkhidmatan dan kandungan asalnya (tidak termasuk Kandungan yang disediakan oleh pengguna), ciri dan fungsi adalah dan akan kekal sebagai harta eksklusif edxapay dan pemberi lesennya. Perkhidmatan dilindungi oleh hak cipta, cap dagangan, dan undang-undang lain dan negara asing. Cap dagangan kami tidak boleh digunakan berkaitan dengan mana-mana produk atau perkhidmatan tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada edxapay.

9. Laporan Ralat & Maklum Balas
Anda boleh memberi kami sama ada secara langsung di [email protected] atau melalui laman dan alat pihak ketiga dengan maklumat dan maklum balas mengenai kesilapan, cadangan untuk penambahbaikan, idea, masalah, aduan, dan perkara lain yang berkaitan dengan Perkhidmatan kami ("Maklum Balas"). Anda mengakui dan bersetuju bahawa:

(i) anda tidak boleh mengekalkan, memperoleh, atau menegaskan apa-apa hak harta intelek atau hak, hak milik atau kepentingan lain dalam atau kepada Maklum Balas;

(ii) Syarikat mungkin mempunyai idea pembangunan yang serupa dengan Maklum Balas;

(iii) Maklum Balas tidak mengandungi maklumat sulit atau maklumat proprietari daripada anda atau mana-mana pihak ketiga; Dan

(iv) Syarikat tidak berada di bawah sebarang kewajipan kerahsiaan berkenaan dengan Maklum Balas. Sekiranya pemindahan pemilikan kepada Maklum Balas tidak mungkin disebabkan oleh undang-undang mandatori yang berkenaan, anda memberi syarikat dan sekutunya hak eksklusif, boleh dipindah milik, tidak boleh ditarik balik, percuma, boleh di sub-lesenkan, tidak terhad dan kekal untuk digunakan (termasuk menyalin, mengubah suai, mencipta karya terbitan, menerbitkan, mengedar dan mengkomersialkan) Maklum balas dalam apa jua cara dan untuk apa-apa tujuan dan untuk apa-apa tujuan.

10. Penamatan
Kami boleh menamatkan atau menggantung akaun anda dan menyekat akses kepada Perkhidmatan dengan serta-merta, tanpa notis atau liabiliti terlebih dahulu, di bawah budi bicara mutlak kami, atas apa jua sebab dan tanpa had, termasuk tetapi tidak terhad kepada pelanggaran Terma.

Jika anda ingin menamatkan akaun anda, anda hanya boleh berhenti menggunakan Perkhidmatan.

Semua peruntukan Terma yang mengikut sifatnya harus bertahan dalam penamatan akan bertahan dalam penamatan, termasuk, tanpa batasan, peruntukan pemilikan, penafian jaminan, ganti rugi dan batasan liabiliti.

11. Undang-undang yang Mentadbir
Terma-terma ini akan ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia, yang mengawal undang-undang terpakai kepada perjanjian tanpa mengambil kira percanggahan peruntukan undang-undangnya.

Kegagalan kami untuk menguatkuasakan mana-mana hak atau peruntukan Terma ini tidak akan dianggap sebagai penepian hak-hak tersebut. Jika mana-mana peruntukan Terma ini dianggap tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan oleh mahkamah, peruntukan yang tinggal dalam Terma ini akan kekal berkuat kuasa. Terma ini merupakan keseluruhan perjanjian antara kami mengenai Perkhidmatan kami dan menggantikan dan menggantikan dan menggantikan sebarang perjanjian sebelumnya yang mungkin kami ada di antara kami mengenai Perkhidmatan.

12. Perubahan kepada Perkhidmatan
Kami berhak untuk menarik balik atau meminda Perkhidmatan kami, dan apa-apa perkhidmatan atau bahan yang kami sediakan melalui Perkhidmatan, mengikut budi bicara mutlak kami tanpa notis. Kami tidak akan bertanggungjawab jika atas apa-apa sebab semua atau mana-mana bahagian Perkhidmatan tidak tersedia pada bila-bila masa atau untuk sebarang tempoh. Dari semasa ke semasa, kami mungkin mengehadkan akses ke beberapa bahagian Perkhidmatan, atau keseluruhan Perkhidmatan, kepada pengguna, termasuk pengguna berdaftar.

13. Pengakuan
DENGAN MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN ATAU PERKHIDMATAN LAIN YANG DISEDIAKAN OLEH KAMI, ANDA MENGAKUI BAHAWA ANDA TELAH MEMBACA TERMA PERKHIDMATAN INI DAN BERSETUJU UNTUK TERIKAT DENGANNYA.

14. Hubungi Kami
Sila hantar maklum balas, komen, permintaan untuk sokongan teknikal anda melalui e-mel: [email protected]