• Waktu Operasi: 9:00 AM – 6:00 PM
Mengikut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“PDPA”), EDXAPAY SDN. BHD. dan / atau kumpulan Syarikatnya (selanjutnya disebut sebagai “edxaPay”) komited untuk melindungi maklumat peribadi dan privasi anda. edxaPay mempunyai hak untuk meminda notis ini kepada pelanggan pada bila-bila masa yang dikehendaki dan akan memaklumkan perubahan yang dilakukan di laman web syarikat iaitu (edxapay.com) atau medium lain yang dirasakan sesuai dan akan dimaklumkan kepada anda.

Tujuan pemprosesan
edxaPay memproses data peribadi anda hanya untuk tujuan tertentu dan terhad. Penggunaan maklumat adalah untuk penggunaan berikut :
- Bagi tujuan transaksi pembayaran;
- Bagi tujuan komunikasi bersama anda;
- Bagi tujuan menghantar bill dan receipt
- Bagi tujuan pentadbiran am;
- Bagi tujuan pengurusan dan menyelenggara akaun dan kemudahan anda dengan kami
- Bagi memaklumkan kepada anda mengenai produk dan perkhidmatan kami;
- Bagi mengemas kini, mengukuhkan dan meningkatkan ketepatan rekod kami;
- Bagi penghantaran bahan promosi kepada anda;
- Bagi tujuan pemasaran dan penyelidikan;
- Bagi tujuan pemeriksaan kredit;
- Perkhidmatan pembayaran berulang dan / atau tokenisasi;
- Mengendalikan penyelidikan dan tinjauan, yang hanya untuk tujuan analisis termasuk tetapi tidak terhad kepada perlombongan data dan analisis transaksi anda dengan kami;
- Bagi tujuan memenuhi syarat pendedahan undang-undang yang mengikat kami;
- Bagi tujuan audit, pematuhan dan pengurusan risiko;
- Apa-apa tujuan lain yang kami anggap perlu dan / atau sebagaimana yang dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang, peraturan, garis panduan dan / atau pihak berkuasa yang berkaitan.

Pendedahan kepada pihak ketiga
Data peribadi anda akan disimpan secara rahsia tetapi dengan persetujuan dan kebenaran anda, kami akan memberi atau berkongsi data peribadi anda kepada sekutu kami atau pihak ketiga yang melakukan perkhidmatan atas nama edxaPay dan dengan berbuat demikian kami akan mematuhi semua undang-undang, peraturan dan piawaian industri yang berkenaan.

Penerimaan Dasar
Anda diberi notis bahawa Produk dan / atau Perkhidmatan hanya akan tersedia untuk anda setelah anda menerima dan mempersetujui dengan jelas syarat-syarat Dasar Privasi ini, di mana penerimaan dan persetujuan yang jelas akan dibuktikan dengan klik atau memeriksa atau menunjukkan dengan sewajarnya pada bahagian persetujuan yang relevan dari borang pendaftaran atau dokumen lain yang diberikan kepada anda, mengikut mana-mana yang berkenaan. Dengan demikian menunjukkan penerimaan anda terhadap terma Dasar Privasi ini, anda akan dianggap telah mempersetujui dengan jelas pemprosesan data peribadi anda oleh edxaPay atau mana-mana ejen, pekerja, rakan kongsi dan / atau kontraktornya yang sah untuk tujuan seperti yang dinyatakan. Anda dengan ini bersetuju dan menerima bahawa dengan mendaftar dan / atau terus menggunakan Produk dan / atau Perkhidmatan, anda memberi kebenaran dan persetujuan untuk data peribadi anda diproses dan di mana diperlukan, didedahkan kepada kelas pihak ketiga seperti yang dikenal pasti oleh edxaPay untuk tujuan edxaPay menyediakan Produk dan / atau Perkhidmatan kepada anda. Untuk mengelakkan keraguan, anda juga dengan ini secara jelas mengizinkan edxaPay memproses data peribadi sensitif yang berkaitan dengan tujuan tersebut.

Akibat Tidak Dibekalkan Butiran Data Peribadi Anda
Kegagalan untuk membekalkan kami dengan data peribadi yang diperlukan mungkin:
i. Menyebabkan kami tidak dapat meneruskan ke dalam kontrak perkhidmatan atau perjanjian dengan anda;
ii. Menyebabkan kami tidak dapat memberikan notis, perkhidmatan nilai tambah dan maklumat terkini kepada anda;
iii. Menjejaskan keupayaan kami untuk mencapai tujuan seperti dinyatakan di atas ;

Kemaskini Data Peribadi
Di bawah PDPA , anda berhak untuk mengakses data peribadi anda dan memohon untuk melakukan pembetulan pada data peribadi anda yang mungkin tidak tepat, tidak dikemaskini, tidak lengkap atau mengelirukan.

Berkenaan dengan ini, anda dibenarkan:
i. Meminta supaya kami membetulkan mana-mana maklumat yang tidak tepat, tidak dikemaskini, tidak lengkap atau mengelirukan;
ii. Meminta untuk memeriksa dan mengakses data peribadi anda dalam rekod kami;
iii. Meminta salinan data dari kami.

Setelah kami menerima permohonan anda, kami akan mengakui penerimaan permintaan tersebut. Untuk Pindaan data dan pembetulan, kami akan mengambil kira jika maklumat tersebut memerlukan pindaan. Jika terdapat apa-apa percanggahan pendapat, maka kami akan menyatakan sebab tersebut dengan jelas seperti hak pengguna lain dilanggar, atau fungsi pengawalseliaan akan terjejas.

Selaras dengan PDPA, dan tidak terhad kepada undang-undang yang berkaitan, kami mungkin:
i. akan mengenakan bayaran pentadbiran untuk memproses permohonan anda untuk akses atau/dan pembetulan kepada data peribadi, mengikut kelulusan yang telah ditetapkan di dalam subperaturan PDPA;
ii. akan menolak permohonan anda untuk mengakses atau/dan melakukan pembetulan kepada maklumat peribadi dan memaklumkan anda melalui notis bertulis bagi tindakan itu.

Untuk maklumat lanjut atau penjelasan mengenai akses data peribadi, pembetulan, penghapusan atau apa-apa maklumat lain yang berkaitan dengan PDPA, anda boleh menghubungi kami melalui butiran berikut:


Hubungi Kami
Alamat E-mel: [email protected]
Nombor Telefon: +(60) 3-5038 1029
Alamat: Edxapay Sdn.Bhd
341, Block 6, Persiran Sukan,
Laman Seri Business Park,
Seksyen 13, Shah Alam, Selangor.


Dengan menerbitkan dasar ini di laman web ini, kami akan menganggap pelanggan dan / atau klien kami telah sedia maklum